036/2018 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ερμαρίων για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου»

036/2018 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ερμαρίων για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου»