192/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια λιπασμάτων».