194/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικού για τις ανάγκες του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου της Κοινωνικής Υπηρεσίας».

194/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικού για τις ανάγκες του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου της Κοινωνικής Υπηρεσίας».

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικού για τις ανάγκες του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου της Κοινωνικής Υπηρεσίας».

AOE1942011.pdfa