032/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»