110/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων»