087/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών φρεατίων, εσχαρών κλπ»