148/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αναλωσίμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου»

148/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αναλωσίμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αναλωσίμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου»

AOE1482012.pdfa