149/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια λιπαντικών»

149/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια λιπαντικών»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια λιπαντικών»

AOE1492012.pdfa