248/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»