335/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου»

335/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου»