341/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την εργασία «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»