353/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.»

353/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.»