355/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εργαλείων για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών»