361/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών του γραφείου κίνησης»