356/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος»

356/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος»