374/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια βιβλίων και εντύπων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»