422/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου για 44 εργάσιμες ημέρες του 2013»