045/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια μοτοσικλετών»

045/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια μοτοσικλετών»