186/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια λιπαντικών έτους 2013»