184/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια – εγκατάσταση αντλίας λυμάτων για το Δημαρχείο»

184/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια – εγκατάσταση αντλίας λυμάτων για το Δημαρχείο»