187/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την επισκευή του ανελκυστήρα του Δημοτικού κτιρίου στην οδό Νέστορος 101»