241/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»

241/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»