233/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια πινάκων ηλεκτροδότησης για τον ηλεκτροφωτισμό στο βοηθητικό Ιλίου»