156/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την εργασία «Έλεγχος Ποιότητας νερού των σχολείων – βρεφονηπιακών σταθμών – ΚΑΠΗ και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου»

156/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την εργασία «Έλεγχος Ποιότητας νερού των σχολείων – βρεφονηπιακών σταθμών – ΚΑΠΗ και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου»