219/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια λαμπτήρων και μικροϋλικών δημοτικού φωτισμού»