107/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»