262/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος»

262/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος»