193/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Επισκευή μηχανήματος (ξεμονταριστή) ελαστικών»

193/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Επισκευή μηχανήματος (ξεμονταριστή) ελαστικών»