194/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Συντήρηση plotters της Τεχνικής Υπηρεσίας».