106/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξαρτημάτων προς πάκτωση εμποδίων πεζοδρομίων»

106/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξαρτημάτων προς πάκτωση εμποδίων πεζοδρομίων»