308/2012 – Έγκριση πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2013»

308/2012 – Έγκριση πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2013»