154/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»