071/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού για τη «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»