350/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα κηδείας υπέρ των κληρονόμων υπαλλήλου του Δήμου που απεβίωσε