Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα κηδείας, υπέρ των κληρονόμων υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου, που απεβίωσε

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα κηδείας, υπέρ των κληρονόμων υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου, που απεβίωσε

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα κηδείας, υπέρ των κληρονόμων υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου, που απεβίωσε

ads_kapi_882010.pdfa