513/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης

513/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης