255/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.025,00 € υπέρ της δικαιούχου εταιρείας Ο.ΣΥ.Α.Ε. (πρώην ΕΘΕΛ Α.Ε.), σε βάρος του Κ.Α. 10.6234 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά την εξόφληση δαπάνης μίσθωσης λεωφορείου που προέκυψε λόγω λύσης της σχετικής σύμβασης μίσθωσής του

255/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.025,00 € υπέρ της δικαιούχου εταιρείας Ο.ΣΥ.Α.Ε. (πρώην ΕΘΕΛ Α.Ε.), σε βάρος του Κ.Α. 10.6234 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά την εξόφληση δαπάνης μίσθωσης λεωφορείου που προέκυψε λόγω λύσης της σχετικής σύμβασης μίσθωσής του

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.025,00 € υπέρ της δικαιούχου εταιρείας Ο.ΣΥ.Α.Ε. (πρώην ΕΘΕΛ Α.Ε.), σε βάρος του Κ.Α. 10.6234 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά την εξόφληση δαπάνης μίσθωσης λεωφορείου που προέκυψε λόγω λύσης της σχετικής σύμβασης μίσθωσής του

AOE2552012.pdfa

255/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.025,00 € υπέρ της δικαιούχου εταιρείας Ο.ΣΥ.Α.Ε. (πρώην ΕΘΕΛ Α.Ε.), σε βάρος του Κ.Α. 10.6234 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά την εξόφληση δαπάνης μίσθωσης λεωφορείου που προέκυψε λόγω λύσης της σχετικής σύμβασης μίσθωσής του