349/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.125,45 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας

349/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.125,45 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας