292/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.300,00€ για αμοιβή ελεγκτών δόμησης