270/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.398,86 ευρώ για δαπάνη εισφορών πρώην εργαζομένων του Δήμου Ιλίου