Έγκριση πίστωσης ποσού 1.476,00€ με Φ.Π Α. για την πιστοποίηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1429

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.476,00€ με Φ.Π Α. για την πιστοποίηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1429

Έγκριση   πίστωσης ποσού 1.476,00€ με Φ.Π Α.   για   την πιστοποίηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1429

ADSDHKEPA0942012.pdfa