101/2013 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.549,53 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου