Έγκριση πίστωσης ποσού 1.740,00€ για διαφορά ενοικίων υπέρ του Ατσαλή Εμμανουήλ, εις βάρος του Κ.Α. 15.6232