351/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2012

351/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2012