514/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 10.700,37 € για δαπάνη κατασκευής αγωγών αποχέτευσης που αφορά στο έργο «Συντήρηση – επέκταση (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Ιλίου εργολαβία Β2/11»

514/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 10.700,37 € για δαπάνη κατασκευής αγωγών αποχέτευσης που αφορά στο έργο «Συντήρηση – επέκταση (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Ιλίου εργολαβία Β2/11»