044/2015 – Έγκριση πίστωσης ποσού 120,00 € για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού