210/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 125,00€ για την χορήγηση βεβαίωσης ικανότητας έλξης οχήματος του Δήμου

210/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 125,00€ για την χορήγηση βεβαίωσης ικανότητας έλξης οχήματος του Δήμου