Έγκριση πίστωσης ποσού 13.353,30€ υπέρ του Κ.Α. 10.6011 για αποζημίωση απόλυσης της Ευθυμιάδου Ευφροσύνης σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.3584/2007

Έγκριση πίστωσης ποσού 13.353,30€ υπέρ του Κ.Α. 10.6011 για αποζημίωση απόλυσης της Ευθυμιάδου Ευφροσύνης σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.3584/2007

Έγκριση πίστωσης ποσού 13.353,30€ υπέρ του Κ.Α. 10.6011 για αποζημίωση απόλυσης της Ευθυμιάδου Ευφροσύνης σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.3584/2007

ADSDHKEPA1222012.pdfa