Έγκριση πίστωσης ποσού 14.548,20€ με Φ.Π.Α. υπέρ του Κ.Α. 10.6021.0001 για την αποζημίωση απόλυσης του υπαλλήλου Γκότση Αθανάσιου, σύμφωνα με τον Ν. 3584/07

Έγκριση πίστωσης ποσού 14.548,20€ με Φ.Π.Α. υπέρ του Κ.Α. 10.6021.0001 για την αποζημίωση απόλυσης του υπαλλήλου Γκότση Αθανάσιου, σύμφωνα με τον Ν. 3584/07