366/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 146,14 € υπέρ της εταιρείας ΗΧΩ – ΑΜΠΕΛΑΚΗΣ σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας